Industriell IT/OT

Operational Technology (OT) är ett begrepp som innefattar alla de delsystem som behövs för att styra och övervaka en fysisk process till exempel ett kraftverk, en vägtunnel, en fastighet eller en produktionsanläggning även kallade cyberfysiska system.

Traditionellt har OT-system varit fysiskt isolerade från omvärlden och byggd på specialutvecklad teknik. Men i takt med den tekniska utvecklingen, digitaliseringen, har behovet av att koppla samman OT-system med omvärlden ökat, OT integreras med IT, dvs Industriell IT.

De skilda behoven inom IT och OT kan leda till tekniska konflikter och är ofta IT- säkerhetsmässigt utmanande.

En av våra styrkor är vår samlade kompetens inom både OT och IT vilket gör att vi leda och genomföra uppdrag för att säkra drift och tekniskt lyfta, både nya och befintliga anläggningar, med så få störningar som möjligt.

På grund av omvärldsläget handlar våra uppdrag inom OT ofta om IT-säkerhet som har blivit en naturlig del av vår leverans. Vi strävar efter att arbeta i enlighet med IEC62443 (vi har certifierade specialister), NIS-direktiven, CIS kontrollprogram och följer MSBs vägledningar och guider.

Då traditionell IT fokuserar på konfidentialitet och OT fokuserar tillgänglighet finns det ofta behov av en part som förstår både IT och OT vilket vi på Pragmakon gör.

Vi kan integrationen av OT-system i IT-miljöer vilket gör att vi kan överbrygga kompetensglapp mellan organisationsdelar.

Våra tjänster inom IT/OT

  • Tekniskt projektledning
  • Tekniskt genomförande
  • Upphandling
  • Säkerhetgenomgång med säkerhetshöjande åtgärder
  • Uppsäkring av processystem med virtualiseringsteknik
  • Fjärråtkomst
  • Skyddade utvecklingsmiljöer
  • Versionshantering av kod och applikationer
Beskrivning av bilden